Home

Select Country/RegionMalaysia

Hitachi Group Global Network

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa

Oceania

Close

You are here

คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM)

คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) หมายถึงซอฟแวร์การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างคำสั่งอย่างละเอียด (G-code) ที่ส่งเครื่องจักรกลที่มีการทำงานด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CNC) พื่อผลิตอะไหล่ ผู้ผลิตในหลายอุตสาหกรรมไว้วางใจในประสิทธิภาพของซีเอเอ็มเพื่อผลิตช่วนส่วนคุณภาพสูง ผู้ผลิตยังคงไว้ใจให้ซีเอเอ็มเป็นผู้กำหนดแผนการผลิตเพื่อออกแบบเครื่องมือ การเตรียมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD) สร้างโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานเครื่องจักร เครื่องวัด 3 มิติ (CMM) ตรวจสอบการสร้างโปรแกรม จำลองเครื่องจักรหรือกระบวนการหลังการผลิต โดยแผนที่สร้างขึ้นมานี้ สามารถนำไปใช้ในการผลิต เช่น เครื่องจักรควบคุมด้วยตัวเลขตรงไปยังเครื่องจักร (DNC) การจัดการเครื่องมือ เครื่องจักร ซีเอ็นซี หรือการดำเนินการ CMM

Relevant Products: