Home

Select Country/RegionMalaysia

Hitachi Group Global Network

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa

Oceania

Close

You are here

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ(CAD)

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ(CAD) เป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าตัวแทนเชิงกราฟแบบสอง-หรือสามมิติ ในการผลิตและการออกแบบ ซีเอดีจะถูกนำมาใช้ในการสร้างของแข็งหรือรูปแบบที่เป็น 3D หรือการเขียนแบบ 2D รวมถึงกระบวนการด้านวิศวกรรม ซีเอดีจะถูกนำมาใช้ในการออกแบบกรอบความคิดและแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงความแข็งแรงและการวิเคราะห์เชิงพลวัตในการสร้างเพื่อระบุวิธีการผลิต วิศวกรมีการทำงานร่วมกันและวิเคราะห์สิ่งที่แตกต่างจากแบบเพื่อออกแบบการผลิตที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้การทดลองด้วยต้นแบบที่จับต้องได้