Home

Select Country/RegionMalaysia

Hitachi Group Global Network

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa

Oceania

Close

You are here

การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (ERP)

การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม(อีอาร์พี)เป็นซอฟแวร์บริหารจัดการธุรกิจ – เพมาะกับแอพพลิเคชั่นที่มีการผสมผสาน ที่บริษัทสามารถสะสม เก็บ จัดการและแสดงข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจ.

อีอาร์พีมีการรวบรวมส่วนที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบัน ใช้ฐานข้อมูลรวมกันที่มีการเก็บด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบอีอาร์พีติดตามแหล่งธุรกิจ – เงินสด วัตถุดิบ ประสิทธิภาพการผลิต  - และสถานะทางธุรกิจ : คำสั่งซื้อ, ใบสั่งซื้อและบัญชีเงินเดือน แอพพลิเคชั่นที่ทำระบบกระจายข้อมูลสู่ฝ่ายต่างๆ (ผลิต จัดซื้อ ขาย บัญชี เป็นต้น) ที่ให้ข้อมูล อีอาร์พีมีความสะดวกสบายในการถ่ยทอดข้อมูลระหว่างการดำเนินธุรกิจและการจัดการติดต่อกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมภายนอก.

ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการทั่วไปเป็นอุตสาหกรรมหายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ผลิตส่วนประกอบที่มาส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย การลงทุนด้านไอทีกลายมาเป็นรายจ่ายจำนวนมากในบริษัท บริษัทขนาดเล็กจึงลดการใช้ระบบอีอาร์พี.

ระบบอีอาร์พีพิจารณาอุปกรณ์ในองค์กรเพราะรวมระบบต่างๆในองค์กรไว้ด้วยกันและการทำธุรกรรมและการผลิตเกิดการผิดพลาดได้ง่าย อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบอีอาร์พีแตกต่างจากการพัฒนาระบบแบบเดิม อีอาร์พีทำงานบนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และการปรับแต่งค่าทางเครือข่าย มีการใช้ฐานข้อมูลเป็นที่เก็บข้อมูล.