Home

Select Country/RegionMalaysia

Hitachi Group Global Network

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa

Oceania

Close

You are here

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

เป็นการเข้าถึงการติดต่อสารกันระหว่างลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคตของบริษัท ในทุกแง่มุม – ทั้งด้านการขายและการบริการ ซีอาร์เอ็มยังช่วยวิเคราะห์จัดกลุ่มลูกค้าผ่านแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเสนอให้แก่ผู้จัดการบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา.

เป้าหมายสำคัญของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อบูรณาการและทำการขาย ทำการตลาด และส่งเสริมลูกค้าโดยอัตโนมัติ ดังนั้น, ระบบเหล่านี้จะมีแผงหน้าปัดแสดงการทำงานทั้งสามการทำงานในแผ่นเดียวสำหรับลูกค้าที่บริษัทอาจจะมี  แผงหน้าปัดอาจแสดงข้อมูล ประวัติการซื้อขาย การทำการตลาดที่ผ่านมาและอื่นๆ การสรุปรวมความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สามารถใช้งานได้ใน 3 ส่วนหลัก : อานุภาพการขายอัตโนมัติ การตลาดอัตโนมัติและการบริการอัตโนมัติ.

อานุภาพการขายอัตโนมัติทำงานกับทุกขั้นในวงจรผลิตภัณฑ์ จากการขั้นถึงข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อให้คอบคลุมสิ่งที่ลูกค้ามุ่งหวัง  การตลาดอัตโนมัติมุ่งเน้นความง่ายในการทำการตลาดเพื่อทำให้ มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ การบริการอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีบริการลูกค้าโดยตรง.