Home

Select Country/RegionMalaysia

Hitachi Group Global Network

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa

Oceania

Close

You are here

การจัดการข้อมูล / การปกป้องข้อมูล

ข้อมูลของคุณเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของคุณ ด้วยโซลูชั่นการจัดเก็บข้อมูลและการจัดการการสำรองข้อมูลองค์กรของเรา เราสามารถช่วยคุณปกป้องข้อมูลสำคัญทางธุรกิจของคุณจากภัยคุกคามภายนอกขณะที่ทำให้แน่ใจว่ายังคงสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ทั่วทั้งองค์กร