Home

Select Country/RegionMalaysia

Hitachi Group Global Network

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa

Oceania

Close

You are here

การประเมินผล, การให้คำปรึกษาและการวางแผน

การประเมินผล, การให้คำปรึกษาและการวางแผน

การประเมินเทคโนโลยีรวมถึงการตรวจสอบและวิเคราะห์ที่ครอบคลุมทั้งทรัพยากรด้านเทคนิคและกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าการริเริ่มไอทีของคุณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สำคัญของคุณ

บริการให้คำปรึกษาของเราสนับสนุนความคิดริเริ่มด้านไอทีของลูกค้าโดยการจัดทำแผนกลยุทธ์สถาปัตยกรรมและการดำเนินงานและการวางแผนการใช้งาน การวางแผนเชิงกลยุทธ์รวมถึงบริการให้คำปรึกษาที่จะช่วยให้ลูกค้าประเมินความต้องการด้านไอทีและกำหนดแผนการใช้งานระบบ