Home

Select Country/RegionMalaysia

Hitachi Group Global Network

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa

Oceania

Close

You are here

การตรวจสอบระยะไกล

การตรวจสอบระยะไกล

Hitachi Sunway ให้การตรวจสอบแอพพลิเคชั่น, เซิร์ฟเวอร์, ที่เก็บข้อมูล, อุปกรณ์เครือข่าย, แหล่งจ่ายพลังงานต่อเนื่อง และอุปกรณ์ควบคุมการแจกจ่ายกระแสไฟฟ้า (PDU) จากระยะไกล