Home

Select Country/RegionMalaysia

Hitachi Group Global Network

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa

Oceania

Close

You are here

การจัดการการสำรองข้อมูล

การจัดการการสำรองข้อมูล

Hitachi Sunway ให้บริการการบริหารการสำรองข้อมูล, บริการจัดเก็บข้อมูลนอกสถานที่ด้วยการรวบรวมและจัดส่งเทป, บริการจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายออนไลน์ (NAS) และบริการให้คำปรึกษา