Home

Select Country/RegionMalaysia

Hitachi Group Global Network

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa

Oceania

Close

You are here

eLock WebAlarm
WebAlarm เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและโซลูชันการกู้คืนที่มีคุณสมบัติสำคัญดังต่อไปนี้:
 
  • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • การแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูล
  • การกู้คืนอัตโนมัติ
  • การตรวจสอบและหลักฐาน
  • การจัดการการอัพเดทข้อมูล